Společné prohlášení k tématu Poštovní lékárny

Česká pošta ústy svého tiskového mluvčího potvrdila svůj projekt “Poštovní lékárna”, přestože se prozatím jedná pouze o plán a jeho realizace není jistá, budí rozhořčení nejen v řadách České lékárnické komory[1], ale i zákonodárců[2], [3] a studentů jako budoucích farmaceutů a odborníků v oblasti léčiv.

Česká pošta jako svou motivaci uvádí pomoc pacientům, obzvláště těm, kteří mají lékárnu vzdálenu svému bydlišti či nemají příliš zkušeností s internetem. Je tedy zřejmé, že by se taková služba nabízela především starším, chronicky nemocným či zdravotně postiženým pacientům. Všichni tito jsou však skupinou nejvíce ohroženou možnými zdravotními komplikacemi z důvodu lékových interakcí či kontraindikací. V rámci našeho studia jsme nejen vzděláváni v oblasti farmakologie a dalších souvisejících věd, ale jsme také vedeni k respektu vůči pacientům, k empatii, ke snaze brát každého pacienta jako osobnost a ne „položku na seznamu“. Zaměstnanci České pošty jen stěží mohou dosáhnout kvality dispenzace, kterou mohou poskytnout pouze farmaceuticky vzdělaní zaměstnanci lékáren.

Odůvodněním správnosti a vhodnosti projektu ze stran České pošty je skutečnost, že by se jednalo pouze o kopírování chování internetových lékáren. Kromě faktu, že společnost Euroclinicum, se kterou Česká pošta projekt připravuje, nemá oprávnění k internetovému prodeji (neboli k zásilkovému výdeji léčivých přípravků, dále jen zásilkový výdej), je zde dle našeho mínění několik dalších překážek. Podle předpisů upravujících zásilkový výdej, činnosti jako nabízení léčivých přípravků za účelem zásilkového výdeje a přijímání objednávek na ně jsou součástí legislativně upraveného zásilkového výdeje. Aby tedy Česká pošta mohla přijímat objednávky, musela by sama mít oprávnění provozovat zásilkový výdej. Zákon nepřipouští ani nabídky služeb spočívající ve zprostředkování dodávek léčivých přípravků formou zřizování sběrných míst pro příjem objednávek léčivých přípravků a výdej jinými osobami, než je stanoveno zákonem. Dále jsou stanoveny informace, které musí být uvedeny na internetových stránkách lékárny zajišťující zásilkový výdej. Jsou to například kontakt na Státní ústav pro kontrolu léčiv, včetně hypertextového odkazu, logo umožňující identifikovat členský stát EU, ve kterém má lékárna nabízející tuto službu sídlo, informace o zásilkovém výdeji, nabídce léčivých přípravků (název léčivého přípravku, kód SÚKL, sílu a velikost balení, farmakoterapeutickou skupinu), jejich ceně, nákladech spojených se zásilkovým výdejem. V případě výdeje přes Českou poštu by mohla nastat situace, že množství těchto informací bude chybět.

Dle našeho názoru se tedy ze strany České pošty jedná nejen o projekt s vysokým potenciálním nebezpečím pro zdraví pacientů, o projekt snižující dostupnost odborných informací při výdeji léčivých přípravků, ale také o projekt mimo rámec současně platných právních předpisů. Takovýto projekt by pak směřoval proti snažení veškeré odborné veřejnosti, nejen v ČR, ale v celé Evropské Unii, o zvyšování ochrany zdraví společnosti.

Výbor SČSF[1]Česká pošta chce vydělávat na lécích, nezákonně a bez výběrového řízení, s firmou ovládanou z Malty” - tisková zpráva ČLnK ze dne 25. 7. 2014.

[2]Z pošt mají být i lékárny” ze dne 9.7. 2014 (Lidové Noviny) - PharmDr. Jiří Skalický, PhD. Poslanec TOP09 - Výbor pro zdravotnictví

 [3]Na poštu pro léky a do lékárny pro důchod?” ze dne 27. 2. 2014 (Parlamentní listy) - Soňa Marková, poslankyně PS PČR za KSČM.

 

 

67th World Health Assembly

Ve dnech 19. - 24. května proběhlo ve švýcarské Ženevě v pořadí již 67. Světové zdravotnické shromáždění (World Health Assembly - WHA) - valná hromada Světové zdravotnické organizace (World Health Organization - WHO).

WHA2

Během šesti dnů více než 3 300 delegátů z členských států a akreditovaných organizací diskutovalo o budoucnosti zdravotnictví a hlavních prioritách sektoru do dalších let.

Mezi delegáty International Pharmaceutical Students´ Federation (IPSF) byli i dva zástupci České republiky - studenti Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy David Čechlovský a Jakub Weber.

Číst dál...

Rozpis uskladňování lednic

Zdravím Vás,

 

možnosti uskladnění lednic budou v tyto časy:

17.6.  12:00 - 14:00 (Eliška)

18.6.  12:00 - 14:00 (Manuela, Lukáš)

19.6. 12:00 - 14:00 (Tinka)  --- nový termín!

23.6.  14:00 - 16:00 (Eliška)

24.6.  14:00 - 16:00 (David)

26.6.  17:00 - 18:00 (Manuela)

Ohledně možných dalších termínů Vás budeme informovat zde a na facebookových stránkách.

 

 

 

Ukládání lednic

Vážení spolkaři i nespolkaři,
 
ráda Vám oznamuji, že i tento rok si budete moci uložit v termínu od 17.6. do 29.6. lednice do místonosti A1/424 kolejí Na Kotli. První termín je 17.6. 12:00-14:00.
 
 
Lednice pro uskladnění musí být:
  • Umytá
  • Odmrazená = suchá
  • Podepsaná (Jméno a kontaktní údaje) nejlépe lihovým fixem (aby nebylo možné nápis rozmazat nebo slepit)
  • Uložena osobou, která si ji i na začátku přístího semestru vyzvedne (lednice bude vydána proti stejnému podpisu)

Rudl pro lehčí přepravu si můžete vypůjčit u údržbářů kolejí (po schodech dolu pod menzu). Do místnosti si také mimo lednic můžete ukládat mikrovlné trouby.

Ohledně dalších termínů Vás budeme informovat prostřednictvím webu a fb stránek.

 

 

 

XXVI. Valná hromada

V podvečer 21. května 2014 proběhla XXVI. Valná hromada ve VŠ klubu na kolejích Na Kotli. Kromě řádných členů dorazil i zástupce fakulty, konkrétně pan proděkan prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Předsedajícím Valné hromady byl jednomyslně zvolen Ondřej Korba, který následně provázel celým večerem. Ve volební komisi zasedli PharmDr. Aleš Novosád, Barbora Kadlecová a Lucie Svobodová.

Dle programu jednotliví zástupci z řad výboru prezentovali své zprávy o činnosti. V letošním roce bylo prezentováno celkem osm projektů členů Spolku. Projekt Nauzea, projekt XLIV. Farmaceutický ples, projekt Seznamovací kurz pro první ročníky, projekt Soft-skillový seminář, projekt Soutěž v lékárenské komunikaci, projekt Vampire Cup, projekt Wikiskripta, projekt Modernizace vybavení a rozšíření posilovny. Do druhého kola postoupilo prvních pět jmenovaných projektů a byla mezi ně rozdělena částka v celkové hodnotě třicet tisíc korun.

Dalším důležitým bodem pak byly volby nového Výboru SČSF a revizní komise SČSF. Na pozici prezidenta se přihlásil jeden kandidát – Eliška Röslerová, na pozici viceprezidenta pro vnitro pak David Suchánek, na pozici viceprezidenta pro zahraničí Martina Hospodárová, na pozici pokladníka Veronika Vlachová. Na pozici tajemníka se v řádném čase nepřihlásil žádný kandidát. Do revizní komise kandidovali Lukáš Höchtberger, Šárka Nováková a Jan Tomiška. Po představení jednotlivých kandidátů a diskuzi s nimi proběhly samotné volby. Pro akademický rok 2014/2015 byl zvolen Výbor a revizní komise v následujícím složení:

Prezident                                    Eliška Röslerová

Viceprezident pro vnitro             David Suchánek

Viceprezident pro zahraničí       Martina Hospodárová

Pokladník                                   Veronika Vlachová

Tajemník               

                            

Revizní komise: Lukáš Höchtberger, Šárka Nováková, Jan Tomiška

 

Finálním bodem programu pak byla volba čestných členů SČSF, která se uděluje za mimořádné zásluhy o rozvoj Spolku. Nominován byl Jakub Weber, který byl zvolen a stal se tak čestným členem Spolku.

Odstupující Výbor SČSF děkuje všem přítomným na XXVI. Valné hromadě za jejich účast, dotazy a připomínky.

Pozice tajemníka bude obsazena obdobně jako je tomu v případě uvolnění se pozice ve Výboru (viz Vnitřní předpis č. 3 http://www.scsf.cz/images/vnitrni_predpis_3.pdf ). O veškerém průběhu budete informováni.